UT - minimalne warunki

Hinweis:
Wir dokumentieren nachfolgend zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Mindestentgelttarifvertrag für die Fleischindustrie (Text aus dem NGG-Infoblatt, herausgegeben von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Haubachstr. 76, 22765 Hamburg, www.ngg.net (Beratungsangebote seht bitte unten)

 

Umowa taryfowa
w celu regulacji minimalnych warunków
dla pracowników w przemyśle mięsnym
Republiki Federalnej Niemiec

(UT - minimalne warunki)

zawarta pomiędzy

 

Związek Pracodawców

z jednej strony -

oraz

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hauptverwaltung
(Związkiem Zawodowym Przemysłu spożywczego - Używek - Restauracji, Zarząd Główny) Haubachstr. 76, 22765 Hamburg

z drugiej strony -

zawiera się następującą umowę taryfową, dotyczącą minimalnych warunków w rozumieniu prawa o warunkach pracy, które należy zapewnić pracownikom delegowanym jednorazowo lub regularnie poza granice kraju:

§ 1
Zakres obowiązywania

1. Geograficzny zakres obowiązywania
Umowa obowiązuje w Republice Federalnej Niemiec.

2. Zakładowy zakres obowiązywania
a) Wszelkie zakłady i samodzielne działy zakładów przemysłu mięsnego. Są to zakłady, w których:

  • dokonuje się uboju lub rozbioru trzody chlewnej i bydła,
  • dokonuje się uboju lub rozbioru drobiu, niezależnie od rodzaju,
  • dokonuje się w przeważającej mierze przetwarzania, porcjowania lub pakowania mięsa i wyrobów wędliniarskich.

Zalicza się tu zakłady samodzielne i działy zakładów, zatrudniające pracowników w zakładach lub oddziałach zakładów przemysłu mięsnego (usługodawcy w przemyśle mięsnym).

b) Nie zalicza się zakładów należących do rzemiosła rzeźnickiego, chyba, że prowadzą działalność jako usługodawcy w przemyśle mięsnym.

3. Osobowy zakres obowiązywania
Umowa obejmuje wszystkich pracowników, a w szczególności takich, którzy wykonują czynność podlegającą ubezpieczeniu według przepisów Szóstej Księgi Kodeksu Socjalnego - Ustawowe ubezpieczenie rentowe, włącznie z tymi, którzy według § 8 Czwartej Księgi Kodeksu Socjalnego - Przepisy ogólnie obowiązujące w zakresie ubezpieczenia społecznego - wykonują czynności w niewielkim wymiarze.
Umowa dotyczy również pracowników podmiotów będących usługodawcami w przemyśle mięsnym, zarówno w zakładach, jak również w samodzielnych oddziałach zakładów przemysłu mięsnego.

Wyjątek stanowią:

a. Osoby pobierające naukę zawodu w rozumieniu ustawy o szkolnictwie zawodowym.
b. Osoby pobierające naukę według rozporządzenia dotyczącego szkolnictwa, kształcenia lub szkolnictwa wyższego.

§ 2
Wynagrodzenie minimalne

1. Minimalne wynagrodzenie to wynagrodzenie w rozumieniu § 5 ust. 1 nr 1 Ustawy o warunkach pracy. Prawo do wyższego wynagrodzenia z tytułu innych umów taryfowych i odrębnych porozumień zakładowych pozostaje nienaruszone.
2. Wynagrodzenie minimalne na całym obszarze federalnym wynosi
od 1 sierpnia 2014            7,75 EURO na godzinę,
od 1 grudnia 2014            8,00 EURO na godzinę,
od 1 października 2015    8,60 EURO na godzinę,
od 1 grudnia 2016            8,75 EURO na godzinę.

3. Prawo do minimalnego wynagrodzenia winno być wykonane najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3
Terminy zawite

W odniesieniu do praw, wynikających z niniejszej umowy taryfowej obowiązuje termin zawity, trwający 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia.

§ 4
Zobowiązanie ogólne

Strony umowy taryfowej zobowiązują się do wspólnego wnioskowania o włączenie przemysłu mięsnego jako branży do ustawy o delegowaniu pracowników oraz oświadczenia o zobowiązaniu ogólnym niniejszej umowy taryfowej w celu wydania przez ministerstwo pracy i polityki socjalnej rozporządzenia prawnego według § 7 Ustawy o warunkach pracy, na skutek którego normy prawne, zawarte w niniejszej umowie taryfowej będą dotyczyły wszelkich pracodawców i pracobiorców, należących oraz nienależących do zakresu obowiązywania umowy.

§ 5
Wejście w życie, czas obowiązywania

1. Niniejsza umowa taryfowa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2014, n a j w c z e ś n i e j j e d n a k w dniu rozszerzenia jej zakresu obowiązywania według § 7 U s t a w y o warunkach pracy.

2. Umowa taryfowa bez działań późniejszych obowiązuje do 31 grudnia 2017.

3. Strony zobowiązują się, od dnia 1 lipca 2017 uzgodnić drogą negocjacji treść nowej umowy.

Bonn/Hamburg, dnia 13 stycznia 2014

 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hauptverwaltung
(Związkiem Zawodowym Przemysłu spożywczego - Używek - Restauracji, Zarząd Głowny)

 

Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt e.V. –Arbeitgebervereinigung –(Związek Przemysłu Spożywczego Dolnej Saksonii / Bremy / Saksonii - Anhalt, związek zarejestrowany)
- Porozumienie pracodawców -

Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirtschaft (abe) e.V.
(Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego Bawarii (abe), związek zarejestrowany)

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Baden-Württemberg e.V.
(Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego Badenii - Wirtembergii, związek zarejestrowany)

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen (Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego Nadrenii Północnej - Westfalii, związek zarejestrowany)

Arbeitgeberverband Ernährung Genuss Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
(Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego oraz Używek dla Hesji, Nadrenii - Palatynatu i Kraju Saary, związek zarejestrowany)

Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß Thüringen e.V.
(Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego oraz Używek dla Turyngii, związek zarejestrowany)

Nordernährung AGV Ernährungsindustrie Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(Nordernährung - Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego oraz Używek dla Hamburga, Szlezwik - Holsztynu i Meklemburgii - Przedpomorza,, związek zarejestrowany)

Sächsischer Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß e.V.
(Saksoński Związek Pracodawców Przemysłu Spożywczego oraz Używek, związek zarejestrowany)

 

Należy zwrócić uwagę:

Poniżej wydrukowana umowa taryfowa o wynagrodzeniu minimalnym dla niemieckiego przemysłu mięsnego została dopiero od 1. sierpnia 2014 wprowadzona w życie (a nie jak początkowo uzgodniono od 1. lipca 2014). 

 

Hinweise
Bei Fragen zum Tarifvertrag, seiner Anwendung und zu den für die einzelnen Beschäftigten daraus abzuleitenden Ansprüche wendet Euch bitte an:

  • die Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten), Region Oldenburg-Ostfriesland, Bahnhofsplatz 8, 26122 Oldenburg,T. 0441-24880-91, Fax -97, Mail: region.oldenburg@ngg.net oder
  • die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, Klävemannstr. 1, 26122 Oldenburg, T. 0441-92490-21, Mail: oldenburg@mobile-beschaeftigung-niedersachsen.de

Dort findet Ihr Rat und Unterstützung auch bei weiteren Fragen zur Arbeit z. B. in Unternehmen der Fleischindustrie oder zum Bezug von Sozialleistungen. Bei letzterem könnt Ihr auch gern die ALSO ansprechen. Ihr erreicht uns hier.

 

  

(Das Antragsformular herunterladen zum Ausdruck hier)

Zurück