Минимални условия на колективния трудов договор

Hinweis:
Wir dokumentieren nachfolgend zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den Mindestentgelttarifvertrag für die Fleischindustrie (Text aus dem Infoblatt der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Haubachstr. 76, 22765 Hamburg, www.ngg.net (Beratungsangebote seht bitte unten)

Колективен трудов договор
за уреждане на минималните условия за лица, наети в месната промишленост
на Федерална република Германия

(Минимални условия на колективния трудов договор)

между

Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirtschaft (abe) e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München,

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Baden-Württemberg e.V.
Eduard-Pfeiffer-Str. 48, 70192 Stuttgart,

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen
Ostwall 227, 47798 Krefeld,

Arbeitgeberverband Ernährung Genuss Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Sonnenberger Straße 46, 65193 Wiesbaden,

Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß Thüringen e.V.
Lossiusstraße 1, 99094 Erfurt,

Nordernährung AGV Ernährungsindustrie Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Reichsbahnstr. 95, 22525 Hamburg,

Sächsischer Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß e.V.
Bamberger Str. 7, 01187 Dresden,

Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt e.V.
– Асоциация на работодателите – Mengendamm 16 D, 30177 Hannover,

Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V.
Am Schillertheater 2, 10625 Berlin

- от една страна -

И

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Hauptverwaltung
Haubachstr. 76, 22765 Hamburg

- от друга страна -

се сключва следният колективен трудов договор за минималните условия по смисъла на Закона за задължителните работни условия за командировани зад граница и за постоянно наети в страната работници (Закон за командироване на работници):

 

§ 1
Обхват на действие

1. Териториално прилагане
На територията на Федерална република Германия.

2. Прилагане в предприятия
a) Всички предприятия и самостоятелни цехове в месната промишленост.

Това са предприятия, в които

 • се колят и/или разфасоват свине и говеда;
 • се колят и/или разфасоват всякакви домашни птици;
 • предимно се преработват, нарязват на парчета и/или пакетират всякакъв вид месо и/или месни стоки.

Тук спадат и предприятията и самостоятелните цехове, които използват своите наети работници в предприятия или цехове на месната промишленост (доставчици на услуги в месната промишленост).

б) Не се включват производствени единици, които упражняват малосерийно производство на база ръчен труд, освен ако не работят като доставчици на услуги в месната промишленост.

3. Обхванати лица

Всички наети работници, особено такива, които упражняват подлежаща на задължително застраховане дейност съгласно разпоредите на том 6 от Социалния кодекс – Задължително пенсионно осигуряване – (SGB VI), включително такива, които според § 8 от том 4 от Социалния кодекс – Общи правила за социалното осигуряване – (SGB IV) упражняват трудова дейност при минимална заетост.
Тук влизат и наети работници на доставчици на услуги в месната промишленост, ако са заети в предприятия или самостоятелни цехове в месната промишленост.
Не се включват:
а. Стажанти по смисъла на Закона за професионалното образование.
б. Лица, които доказуемо осъществяват стаж на базата на училищна, образователна или отнасяща се до следване административна разпоредба.

§ 2
Минимално трудово възнаграждение

1. Минималното възнаграждение е възнаграждението по смисъла на § 5, алинея 1, № 1 от Закона за командироване на работници. Не се засяга правото на по-високо възнаграждение на базата на други колективни трудови договори, професионални споразумения или споразумения, базиращи се на индивидуални договорености.
2. Минималното трудово възнаграждение за Федеративна република Германия за един час е:
от 1 юли 2014 г.            7,75 евро
от 1 декември 2014 г.  8,00 евро
от 1 октомври 2015 г.   8,60 евро
от 1 декември 2016 г.  8,75 евро
3. Минимално възнаграждение става дължимо най-късно на 15-то число на месеца, който следва месеца, за който се плаща минималното възнаграждение.


§ 3
Давностни срокове

За всички претенции по настоящия колективен трудов договор важи давностен срок от 6 месеца от настъпването на срока за плащане.

§ 4
Общозадължителност

Страните по колективния трудов договор се задължават съвместно да предложат включването на месната промишленост като отрасъл в Закона за командироване на работници и да прилагат общозадължителния характер на настоящия колективен трудов договор с цел разширяване на правните норми на този колективен трудов договор чрез наредба по силата на § 7 от Закона за командироване на работници на Федералното министерство на труда и социалните въпроси върху всички, попадащи в неговия обхват на действие и необвързани с него работодатели и наемни работници.

§ 5
Влизане в сила и продължителност

1. Настоящият колективен трудов договор влиза в сила на 1 юли 2014 г., но не по- рано, с разширяването му съгл. § 7 от Закона за командироване на работници.
2. Колективният трудов договор приключва без последващи действия на 31 декември 2017 г.
3. Страните се задължава да започнат преговори за нов колективен договор от 1 юли 2017 г.

Бон/Хамбург, 13 януари 2014 г.

 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Hauptverwaltung Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt e.V. - Arbeitgebervereinigung -

Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirtschaft (abe) e.V.

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Baden-Württemberg e.V.

Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie Nordrhein-Westfalen

Arbeitgeberverband Ernährung Genuss Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß Thüringen e.V.

Nordernährung AGV Ernährungsindustrie
Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Sächsischer Arbeitgeberverband Nahrung und Genuß e.V.

Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V.

 Hinweise
Bei Fragen zum Tarifvertrag, seiner Anwendung und zu den für die einzelnen Beschäftigten daraus abzuleitenden Ansprüchen wendet Euch bitte ab dem 1. September 2014 an:

 • die Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten), Region Oldenburg-Ostfriesland, Bahnhofsplatz 8, 26122 Oldenburg,T. 0441-24880-91, Fax -97,
  Mail: region.oldenburg@ngg.net
  oder
 • die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, Klävemannstr. 1, 26122 Oldenburg, T. 0441-92490-21,
  Mail: oldenburg@mobile-beschaeftigung-niedersachsen.de

Dort findet Ihr Rat und Unterstützung auch bei weiteren Fragen zur Arbeit z. B. in Unternehmen der Fleischindustrie oder zum Bezug von Sozialleistungen. Bei letzterem könnt Ihr auch gern die ALSO ansprechen. Ihr erreicht uns hier.

  

Das Formular zum Gewerkschaftsbeitritt gibt es zum Ausdruck hier.

Zurück